Dobrotík
Pochoutka pro celou rodinu!
CZK (Kč)  
 

Reklamační řád


Reklamační řád PELMEN.CZ s.r.o.    

Obecné podmínky:
•    Obchodní podmínky prodávajícího respektují platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon na ochranu spotřebitele. Jiné obchodní podmínky kupujícího se mohou uplatnit pouze po vzájemné dohodě. Dohodnou-li se prodávající a kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena těmto podmínkám. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.
•    Případný nárok na reklamaci rozdílného množství či kvality naší dodávky je odběratel povinen uplatnit při příjmu zboží  bez zbytečného odkladu u dodavatele nebo u řidiče.
•    Na zboží dodavatel poskytuje záruku v zákonných lhůtách.
•    Reklamace se dle příslušných legislativních norem nevztahuje na zboží, se kterým bylo nešetrně nebo neodborně zacházeno, nebylo skladováno v souladu s předpisy pro daný druh zboží (čerstvé ovoce a zelenina, bylinky, houby a květiny) a po prodlení 24 hodinové lhůty od dodávky.
•    Místem uplatnění reklamace je adresa dodavatele na dodacím listě.
•    Reklamace budou uznány jen v případě, že je specifikována konkrétní vada. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží – faktury nebo dodacího listu.
•    U zboží, které je prodáváno se slevou za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou je stanovena nižší cena.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
•    Neoprávněnou změnou v prodejních dokladech.  
•    Mechanickým poškozením zboží ne vinou řidiče, či dopravce.
.     Závadným uskladněním zboží.(Špatné skladovací podmínky u zákazníka.)


Další ustanovení:
     Zákazník má právo zboží neodebrat v těchto případech:
-zboží bude poškozené (mechanicky) vinou řidiče, či dopravce.
-zboží bude zkažené, plesnivé či jinak biologicky napadené
 Zákazník svým podpisem na dodací list (fakturu) při převzetí zboží potvrdí jeho nezávadnost a kvalitu. Tím se vzdává nároku na pozdější reklamaci.
•    Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy ode dne vyhlášení.
•    V závislosti na změně norem si dodavatel vyhrazuje právo měnit obecné podmínky. Změnu vyhlásí vhodným způsobem s patřičným časovým předstihem.
•    Při nesplnění reklamačních podmínek nebude reklamace přijata.
•    Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti s vyřizováním reklamací a zárukou za zboží
V Praze dne 1. 9. 2012


Ochrana osobních údajů:Provozovatel internetového obchodu www.dobrotik.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle Zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Máte možnost přístupu k těmto osobním údajům včetně možnosti jejich opravy. Uzavřením kupní smlouvy nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je pouze komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.


Kontaktujte nás zde Informace