Dobrotík
Pochoutka pro celou rodinu!
CZK (Kč)  
 

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky PELMEN.CZ s.r.o.                                                                            09-2012

1.        Prohlášení
Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností   PELMEN.CZ s.r.o. (dále jen prodejce) a jeho zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu. Práva a povinnosti z nich vyplývající jsou závazná jak pro samotného prodejce, tak i pro jeho zákazníky.

2.        Pojmy
„Obchodními podmínkami” se rozumí tyto „Všeobecné obchodní podmínky“.
Hovoří li se v těchto obchodních podmínkách o „prodejci”, rozumí se tím společnost PELMEN.CZ s.r.o.Česká republika, IČO28761545, která je plátcem DPH, DIC CZ28761545 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C, vložka183179

“Zákazníkem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává na základě její objednávky zboží z internetové nabídky.

“Internetovou nabídkou“ zboží se rozumí aktuální ceník zveřejněný prodejcem na internetovém obchodě www.dobrotik.cz
“Místem odběru” je místo určené zákazníkem při registraci, do kterého má prodejce doručit objednané zboží.

„Závozová oblast“ je oblast, kterou Prodejce pokrývá vlastní dopravou – tj. Praha a Beroun vyznačené lokality v okolí Prahy a Berouna, které jsou na mapě pokrytí rozvozů.

„Objednávkou“ zboží se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. „košíku“ kliknutím na tlačítko „koupit“ a odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“

„Potvrzením objednávky“ se rozumí vyrozumění zákazníka prodejcem o přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.dobrotik.cz  e-mailem, (popř.SMS)

“Příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle zákazníkovy objednávky  zboží určeno.

3.        Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu společnosti PELMEN.CZ s.r.o. na www.dobrotik.cz, včetně služeb poskytovaných v souvislosti s prodejem.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce potvrdí objednávku učiněnou zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu. Tímto okamžikem dochází k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce.

4.        Základní dodací podmínky

A)      Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se seznámí na adrese:www.dobrotik.cz s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem zboží, způsobem úhrady ceny, s podmínkami dopravy do místa odběru a reklamačním řádem Prodejce.

Prodejce ceník průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze zboží, které je aktuálně nabízeno v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za jednotkové ceny uvedené v ceníku rovněž v okamžiku odeslání potvrzení objednávky.

Prodejce si vyhrazuje právo nedodat zboží odsouhlasené v rámci potvrzení objednávky v případě, že místo doručení je mimo závozovou oblast. V případě nejasností o tom, zda místo určení je v závozové oblasti, je rozhodující názor prodejce.
Prodejce si vyhrazuje právo upravit hmotnost objednávky (maximálně +/- 0.5 kg u jednotlivého produktu - případný vyšší rozdíl bude telefonicky nebo e-mailem konzultován se zákazníkem) dle skutečné dodané hmotnosti. 

Zákazník se zavazuje:

·         V případě objednání a uskutečnění nákupu stanoveným způsobem v internetovém obchodě (www.dobrotik.cz), že uvede své jméno a příjmení, adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický kontakt a určení místa odběru a současně bere na vědomí, že v případě neuvedení těchto údajů nebude objednávka akceptována.

·         Sdělit prodejci správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro prodejce v souvislosti s realizací nákupu zboží nezbytné a pokud je prodejce po zákazníkovi vyžaduje.

·         Potvrdit převzetí zboží na dodacím listu společnosti PELMEN.CZ s.r.o.

·         Uhradit cenu dodaného zboží v hotovosti, při převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak.

·         Zákazník je odpovědný za to, že v určeném místě odběru bude přítomna osoba, která bude oprávněna zboží dle potvrzené objednávky převzít.

·         Okamžikem převzetí zboží a jeho zaplacením přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí za škodu na zákazníka.

B)      Práva a povinnosti prodejce


Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně, včas a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

Prodejce se zavazuje:

·         V případě, že obdrží objednávku zákazníka učiněnou na www.dobrotik.cz dle těchto "Všeobecných obchodních podmínek", doručit zboží uvedené v této objednávce na místo odběru v ní uvedené.

·         V případě nemožnosti dodat zboží na určené místo odběru o tom informovat zákazníka a dohodnout s ním další postup.

·         V maximálně možné míře chránit veškeré údaje (ochrana osobních údajů), které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodejce není oprávněn zpřístupnit jakékoliv údaje o individuálních zákaznících třetím osobám nebo je sám užívat k jiným účelům, než je poskytování služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

C)      Doručování zboží

Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy prodejce potvrdí objednávku zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží do místa odběru a povinnost zákazníka zaplatit cenu za dodané zboží a dále pak zajistit převzetí doručovaného zboží dle předchozího ujednání s prodejcem.

Povinnost prodejce je splněna předáním zboží příjemci. Nebyl-li příjemce označený zákazníkem osobně zastižen v místě odběru, má prodejce právo odmítnout předání zboží jiné osobě. Pokud však prodejce dospěje na základě všech souvisejících okolností k závěru, že i jiná osoba nacházející se v místě odběru je oprávněna za příjemce dodávky převzít, má právo, nikoliv však povinnost, toto zboží jí vydat. To neplatí, pokud si zákazník v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno výlučně příjemci; v takovémto případě je nutno zboží vydat pouze příjemci a nikomu jinému.

V případě, že příjemce odmítne dodávku v místě doručení převzít, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů. Pokud je dodávka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce či jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami dodávku v místě doručení předat, mají smluvní strany za to, že Prodejce tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Prodejce je povinen, pokud je to možné, zákazníka o této skutečnosti informovat.

5.        Termíny pro doručení zboží
Zboží objednané zákazníkem bude doručeno v prubehu max 7 dnu od objednani. V případě, že by objednávku nebylo možno z technických, provozních či jiných důvodů uskutečnit v termínu uvedeném na objednávce, zavazuje se Prodejce neprodleně kontaktovat zákazníka a domluvit s ním náhradní termín. V tomto případě může zákazník odstoupit od objednávky zboží.

Prodejce si vyhrazuje právo tyto lhůty nedodržet v případě, že se tak stane z důvodu vyšší moci. Za takovéto důvody se považují i závažnější události v silničním provozu, které znemožňují průjezd komunikací do místa doručení obvyklým způsobem, nebo važne poruche ve vyrobě.
 

6.        Ceny – platební podmínky
Cena zboží může být hrazena pouze hotovostně na základě daňového dokladu Prodejce.
Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení dodávky, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka, zejména pak proto, že příjemce zboží nebude ve stanovenou dobu na místě doručení zastižen nebo na místě odběru nebude žádná osoba způsobilá převzít dodávku.
 

7.        Odpovědnost Prodejce za vady dodávky
Prodejce odpovídá za vady dodávky, které se vyskytly při jeho dodání anebo v záruční lhůtě, kterou je lhůta garantovaná výrobcem zboží a uvedená na obalu zboží.

Prodejce odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, dalších právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.

Prodejce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

Prodejce v žádném případě neodpovídá za funkčnost připojení k internetu, za jakékoliv poruchy a vady na něm vzniklé ani za jakékoliv jiné události obdobného charakteru.

Postup při reklamaci řeší Reklamační řád Prodejce, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

8.        Další ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Internetu, a to na adrese www.dobrotik.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na internetu má přednost verze zveřejněná na Internetu, která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.

Prodejce je povinen zveřejňovat na Internetu změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň pět dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Prodejce není povinen Zákazníka o změně Obchodních podmínek informovat. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne:                                    1.09.2012


Kontaktujte nás zde Informace